در حال بارگذاری ...

ارزشیابی اساتید دانشجویان جا مانده

با توجه به درخواست مکرر دانشجویان مبنی بر تمدید فرایند ارزشیابی اساتید به اطلاع می رساند امکان ارزشیابی اساتید صرفا برای روز شنبه دوم تیرماه 97 برای دانشجویان جا مانده از ارزشیابی در سامانه تمدید گردید


نظرات کاربران