در حال بارگذاری ...

قابل توجه مهارت آموزان 95

اقدام برای ارزیابی مجدد گزارشات در سامانه سجفا

مهارت آموزان محترم 95 که درخصوص گزارشات جامع در سامانه سجفا نمره کسب ننموده و یا به نمره خود اعتراض دارند تا ساعت 10صبح روز چهارشنبه 1397/03/30از طریق سامانه مذکور (سجفا) اعلام و یا به صورت حضوری در مرکز مراجعه و نسبت به اعتراض کتبی اقدام نمایند.


نظرات کاربران